Missie

Missietekst JINT vzw.

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 22/11/2012

JINT inspireert en stimuleert jongeren, jeugdwerkers en jeugdorganisaties in een groeiend  zelfbewustzijn en betrokkenheid bij hun maatschappelijke omgeving, van de lokale tot de internationale gemeenschap. JINT daagt hen uit om te leren uit internationale en interculturele ontmoeting, uitwisseling of samenwerking.

Om dit te bereiken bevordert JINT de internationale en interculturele activiteiten van, voor en door jongeren, jeugdwerkers en jeugdorganisaties, ongeacht of deze in Vlaanderen, de andere Gemeenschappen van België of het buitenland plaatsvinden. JINT streeft naar een zo sterk mogelijke lerende impact van deze activiteiten op de deelnemers, hun organisaties en op de maatschappij als geheel.

 

JINT handelt vanuit volgende waarden:

 • JINT onderschrijft de bepalingen van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele Vrijheden, en van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Deze principes zijn de elementaire toetssteen voor de werking van JINT.
 • JINT vertrekt vanuit een positieve benadering van jongeren en beschouwt hen als bekwame actoren.
 • JINT is toegankelijk voor alle jongeren en alle organisaties die met jongeren werken. De deelname aan haar activiteiten is een weerspiegeling van de diversiteit van jongeren en van de diversiteit van jeugdwerk in Vlaanderen.
 • JINT stelt haar handelen in het teken van het versterken van actief burgerschap en van solidariteit,van het lokale tot het internationale niveau.
 • JINT kiest voor een duurzame samenleving en uit dit in een solidair, mens- en milieuvriendelijk beleid.
 • JINT versterkt op alle niveaus in binnen- en buitenland democratie en participatie in de samenleving.

 

JINT hecht belang aan een breed draagvlak, zorgvuldige positionering en hechte samenwerking:

 • JINT werd opgericht door de Vlaamse Overheid om de internationale dimensie van het jeugdwerk en het jeugdbeleid in Vlaanderen te versterken.
 • JINT krijgt vorm door een krachtenbundeling en een permanente wisselwerking tussen overheid en jeugdwerk voor de aansturing van haar werking.
 • JINT levert een bijdrage aan de versterking van een actief maatschappelijk middenveld. Het jeugdwerk is een bevoorrechte partner en wordt zo sterk mogelijk betrokken.
 • JINT sluit aan bij de plannen van jongeren in de context van vrije tijd en/of vrijwilligheid.
 • JINT bekleedt een strategische positie op het kruispunt van verscheidene internationale netwerken in Vlaanderen.
 • JINT gaat strategische partnerschappen aan met de overkoepelende beleidsondersteunende structuren in de jeugdsector en met belangrijke actoren buiten het jeugdwerkveld: lokale overheden, ngo’s uit andere sectoren, instellingen uit onderwijs-, cultuur- en welzijnssectoren.

 

JINT hanteert en bevordert volgende werkingsprincipes :

 • Naast de aandacht voor de kwaliteit van internationale programma’s, heeft JINT veel aandacht voor leer- en sociaal-emotionele processen.
 • JINT beschouwt een evenwaardig partnerschap als een essentiële voorwaarde voor internationale samenwerking en samenwerking tussen Gemeenschappen in België.
 • JINT versterkt de interculturele competenties van alle betrokken actoren (jongeren, jeugdwerkers, beleidsmakers), in functie van respect voor andere culturen en het opbouwen van evenwaardige partnerschappen.
 • JINT realiseert een sterke betrokkenheid van jongeren, jeugdwerkers en jeugdorganisaties bij alle activiteiten waar zij aan deelnemen, zowel in voorbereiding, uitvoering als evaluatie. Participatief werken verhoogt toegankelijkheid en positieve langetermijneffecten.
 • JINT levert extra inspanningen voor jongeren die in relatie met de samenleving in een kwetsbare situatie of een situatie van uitsluiting terechtkomen. JINT gaat in overleg met deze jongeren en hun organisaties om de obstakels waarmee ze geconfronteerd worden te benoemen en ondersteuning op maat te realiseren.
 • JINT beschouwt internationale of interculturele jongerenprojecten niet als een “one shot”-operatie. Een goede omkadering in de vorm van een traject, met inbegrip van voorbereiding en nawerking, vergroot de kwaliteit van het project en de leerkansen voor de deelnemers.
 • JINT werkt resultaatgericht, bouwt aan een klantgerichte dienstverlening en verbetert de kwaliteit van haar interne processen.

 

Succesfactoren voor de JINT-werking :

 • JINT hanteert een fundamenteel respect voor de eigenheid van buitenlandse partners en hecht veel belang aan een gastvrij onthaal in de Vlaamse Gemeenschap.
 • In het kader van het co-management door overheid en jeugdwerk, handelt JINT met respect voor de eigenheid van de gouvernementele en van de niet-gouvernementele sector.
 • JINT stelt zich op als een lerende organisatie en ontwikkelt een competentie- en talentgericht personeelsbeleid.
 • JINT creëert een stimulerende en motiverende werkomgeving voor haar interne en externe medewerkers.
 • JINT hanteert een grote inhoudelijke, methodische en financiële doorzichtigheid van haar activiteiten en programma’s.
 • JINT realiseert activiteiten en dienstverlening van verschillende intensiteit, van het pure informeren tot en met het zelf verzorgen van activiteiten. Ook samenwerking met partners neemt diverse vormen aan in functie van de aard en doelstelling van de samenwerking.