Inclusie en diversiteit

Inclusie zorgt ervoor dat iedereen aan internationale projecten kan deelnemen.

De focus op diversiteit zorgt ervoor dat iedereen in de ontmoeting met anderen tegelijk zichzelf kan zijn en ook respectvol kan omgaan met de normen, waarden, attitudes en ervaringen van de ander.
 


Internationale mobiliteitsprojecten zijn ideale instrumenten om zowel inclusie als diversiteitsdenken te bevorderen.

De doelstellingen en acties voor de beleidsperiode 2018-2020 van JINT zijn op deze visie gestoeld:

  • Enerzijds willen we ons aanbod in al zijn aspecten toegankelijker maken;
  • Anderzijds willen we met onze programma’s en activiteiten een steentje bijdragen aan de inclusie van jongeren met minder kansen in de samenleving.

Toegankelijkheid verhogen of drempels verlagen

JINT wil toegankelijk zijn voor alle jongeren, zowel binnen als buiten het jeugdwerk. Daarom willen we bij al onze activiteiten aandacht hebben voor mogelijke obstakels en belemmeringen. JINT benadert toegankelijkheid daarom in de brede zin van het woord, zoals oa. fysieke toegankelijkheid, toegankelijk taalgebruik, toegankelijke administratie voor projectaanvragers, enz. 

De instrumenten waarmee we jongeren en organisaties informeren en ondersteunen hebben als bedoeling de toegankelijkheid van de subsidieprogramma’s te verhogen.

  • Zo hebben alle organisaties baat bij een helpdesk voor technische vragen, laagdrempelige handleidingen bij aanvraagformulieren of coaching bij de administratieve kant van een project.
  • Als we het geheel van instrumenten afstemmen op de noden van organisaties, houden we uiteraard rekening met de diversiteit aan jongeren en organisaties. Bij het verzamelen en verspreiden van inspirerende praktijkvoorbeelden vergeten we zodoende zeker niet de projecten die met specifieke doelgroepen van jongeren werken.
  • Bel’J is een vrij laagdrempelig programma. JINT wil beginnende organisaties toeleiden naar subsidies voor een Bel‘J groepsuitwisselingsproject. Dat kan voor een organisatie en de deelnemers een opstap zijn naar een internationaal project.

Vaak voorkomende drempels willen we verlagen. Ze wegwerken is niet overal haalbaar of ligt niet altijd in onze eigen handen. Maar we kunnen, in samenwerking met andere stakeholders, wel een positieve rol spelen bij het aankaarten van juridische of wettelijke drempels bij de bevoegde politieke instanties. Deze waakzaamheid willen we blijven bewaren en inzetten om de toegang tot internationale mobiliteitsprojecten te blijven vrijwaren.

Als organisatie wil JINT met haar medewerkers en personeel ook een goed voorbeeld stellen op vlak van diversiteit. Samen met een aantal medewerkers deden we een diversiteitsscan van alle aspecten in ons medewerkersbeleid (van aanwerving en onthaal over communicatie en opleiding tot gesprekken voeren). Dit resulteerde in een gedragen visie over hoe we diversiteit intern willen vormgeven, met concreet geformuleerde aanbevelingen. Met deze aanbevelingen willen we aan de slag, vanuit het principe van ‘gedeelde verantwoordelijkheid’, dus met betrokkenheid van de medewerkers zelf.

Inclusie van jongeren met minder kansen in de samenleving

De Europese Strategie voor Inclusie en Diversiteit spreekt over ‘Young people with fewer opportunities’ – vrij vertaald in het Nederlands als jongeren met minder kansen. Dit zijn jongeren die vergeleken met hun leeftijdsgenoten minder kansen krijgen omdat ze met bepaalde exclusiefactoren te maken hebben. Die kunnen van allerlei aard zijn: handicap, gezondheid, opleiding, cultuur, economisch, sociaal of geografisch.
Het is niet omdat jongeren een van de bovenstaande exclusiefactoren ervaren dat ze automatisch minder kansen hebben. Het risico van achterstelling te wijten aan specifieke exclusiefactoren varieert naargelang de context.

De deelname van jongeren aan internationale activiteiten is nog steeds ongelijk verdeeld. We willen het aandeel van jongeren met minder kansen dat deelnam aan Erasmus+ jeugd in Actie projecten rond de 25% houden, ook bij een stijgend aantal projecten en deelnemers de komende jaren. In absolute aantallen willen we graag meer jongeren met minder kansen bereiken.

Resultaten van het RAY onderzoek sterken ons in de overtuiging dat JINT kan bijdragen aan de inclusie van jongeren in de maatschappij. Daaruit blijkt immers dat internationale jongerenprojecten een significant groter effect hebben op jongeren met minder kansen. In vergelijking met jongeren die helemaal niet tot deze doelgroep behoren, schatten jongeren met minder kansen systematisch de effecten hoger of positiever in.
Zo geven ze aan dat hun zelfvertrouwen in grotere mate versterkt wordt door deelname aan een internationaal mobiliteitsproject. Die jongeren leren zichzelf tijdens zo’n project ook beter kennen en ontdekken dat ze meer in hun mars hebben dan vooraf gedacht. Mobiliteitsprojecten betekenen bovendien vaak een springplank naar de toekomst. Ze helpen jongeren bijvoorbeeld bij het maken van keuzes en beslissingen voor hun verdere leven.

Via extra ondersteuning aan organisaties en jongeren met minder kansen wil JINT internationale projecten voor hen toegankelijker maken. Zo kunnen deze jongeren, individueel of in groep, ook een internationale ervaring beleven en competenties verwerven die hen individueel en als groep zullen sterken. JINT stimuleert zowel projecten die met specifieke doelgroepen van jongeren werken, als projecten die thematisch werken rond inclusie.

Jaarlijks zullen we initiatieven nemen met focus op een specifieke thema of drempel. We zullen organisaties bijeen brengen die met eenzelfde thema of drempel te maken hebben. Zo blijven we voortbouwen op het succes van de ‘inclusietrajecten’ met organisaties. Tijdens zo’n traject krijgen de deelnemende organisaties gedurende een periode vorming, intervisie en een internationaal studiebezoek aangeboden. We stimuleren gericht ook die organisaties die werken met jongeren met minder kansen om deel te nemen aan onze vorming en coaching en bieden hen specifieke informatie, nodig bij het opzetten van dit soort projecten.

We maakten de voorbije jaren dankbaar gebruik van de expertise en internationale erkenning die het SALTO Inclusion and Diversity Resource Centre van JINT opbouwde. We willen er ook voor zorgen dat SALTO Inclusion and Diversity deze expertise verder kan uitbouwen in de volgende generatie van de Europese programma.

Tegelijk willen we de kennis en expertise over inclusie in internationale jongerenprojecten ook aanwenden ten bate van jeugdorganisaties en jeugdbeleid in Vlaanderen. We nemen ten slotte graag deel aan platforms waar we de ontwikkelingen over het diversiteitsdenken in het Vlaamse jeugdbeleid kunnen opvolgen.