Missie, bestuur en beleid

Onze missie: JINT stimuleert en ondersteunt de internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties.


JINT werd in 1989 opgericht door de Vlaamse regering, in overleg met de Vlaamse jeugdorganisaties. Het kreeg van daaruit de opdracht mee om de internationale mobiliteit en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties te stimuleren en te ondersteunen. JINT wordt structureel gefinancierd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Cultuur, Jeugd en Media en door de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur.

Download statuten JINT 

 

Bestuur

JINT wordt bestuurd door de Vlaamse overheid en het Vlaams jeugdwerk in een co-managementstructuur. Die krachtenbundeling tussen overheid en jeugdwerk zorgt voor een permanente wisselwerking in de uitbouw van JINT.

De Algemene Vergadering (AV) bestaat uit 9 jeugdwerkers, aangeduid door de Vlaamse Jeugdraad, en 3 ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast kan de Algemene Vergadering zelf nog 6 bijkomende leden opnemen als experten. De Raad van Bestuur (RvB) staat in voor het dagelijks beheer en is samengesteld uit 3 jeugdwerkers, 3 ambtenaren en 1 jeugdwerker of expert.

Download samenstelling AV en RvB

 

Beleid

Het huidig beleidsplan 2018-2020 van JINT draagt de naam ‘It takes change to make change’. Veranderingen zien we eerder als kansen dan als obstakels. Met deze 4 strategische doelstellingen (SD) blijven we de JINT-missie waarmaken. Tegelijk werken we volop aan een volgend beleidsplan voor de periode 2021-2025.

SD 1: JINT reikt jongeren en organisaties de nodige instrumenten aan waarmee ze een kwalitatief internationaal jongerenproject of samenwerking in de context van informeel en niet-formeel leren kunnen realiseren.

SD 2: JINT verlaagt vaak voorkomende drempels om te participeren in internationale jongerenprojecten in niet formele context, met specifieke aandacht voor drempels die jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties ervaren.

SD 3: JINT gebruikt haar kennis en expertise over internationale jongerenmobiliteit in de niet formele context om het maatschappelijk debat te voeden en om in beleidsdiscussies de impact van deze mobiliteit te duiden.

SD 4: JINT is een lerende organisatie die haar dienstverlening aanpast aan een voortdurend veranderende omgeving.

Download strategisch kader 2018-2020