19/04/2021

Het Coronavirus

De laatste updates en hoe je ons kan bereiken vind je hier. 


Update 19 april: reizen terug mogelijk met beperkingen

Vanaf 19 april vervalt het verbod op niet-essentiële reizen. Reizen is dus terug mogelijk, maar met beperkingen.  

Voor je vertrekt: de mogelijkheid om te reizen sluit niet uit dat in andere landen striktere reisbeperkingen gelden. Voor je een reis plant, raadpleeg je daarvoor best altijd de website van Buitenlandse Zaken en het reisadvies per bestemming. In geval van kleurcode ‘rood’ voor een land wordt reizen sterk afgeraden.  

Woon je in België en wil je van hieruit reizen? Dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:  

 • Wil je voor langer dan 48u naar het buitenland of keer je terug met het vliegtuig /de boot/de trein/de bus vanuit een land buiten de EU of Schengenzone naar België? Vul het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) ten vroegste 48uur voor je aankomst in België in. 
 • Op basis van de informatie in het PLF en de kleurcode van het land waaruit je vertrekt, moet je mogelijk in quarantaine en je laten testen.  

Woon je in het buitenland en wil je naar België reizen? In dat geval moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Je beschikt over een negatieve PCR-test die ten vroegste 72 uur voor je vertrek uit een rode zone naar België is uitgevoerd. 
 • Verblijf je langer dan 48u in België of kom je met het vliegtuig /de boot/de trein/de bus vanuit een land buiten de EU of Schengenzone naar België? Vul het PLF ten vroegste 48uur voor je aankomst in België in. 
 • Op basis van de informatie in het PLF en de kleurcode van het land van waaruit je vertrekt moet je mogelijk in quarantaine en je laten testen.  

Meer info over deze voorwaarden vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

Heb je vragen?

Omwille van de verstrengde maatregelen in het kader van de Covid-19-situatie, werken ook alle JINT-medewerkers van thuis uit.

We blijven echter vlot bereikbaar via mail.

Vermeld zeker je naam, organisatie, telefoonnummer en/of e-mail en je projectnummer (als je dat hebt). Stuur je mailtje naar:

 • projecten [at] jint.be voor alle vragen over goedgekeurde of ingediende projecten, of als je met vragen zit over projectaanvragen, subsidiedeadlines en dergelijke.
 • vorming [at] jint.be voor alle vragen over nationale en internationale trainingen en evenementen.
 • info [at] gostrange.be indien je als jongere met een buitenlandvraag zit.
 • jint [at] jint.be voor alle andere en/of meer algemene vragen.

Zoek je een specifieke medewerker? Je vindt ons op onze medewerkerspagina.

In geval van een zéér urgente noodsituatie, kan je ons bereiken op 0485356867 op werkdagen tussen 9u en 17u.

Update 2 maart: verbod op niet-essentiële reizen, vrijwilligerswerk via #EUSolidarityCorps wel essentieel

De Belgische Regering heeft voor de periode vanaf 27 januari 2021 tot 18 april 2021 een verbod ingesteld op niet-essentiële reizen. Een ministerieel besluit van 26 januari 2021 legt vast wat essentiële reizen zijn.

Wat met mijn vrijwilligersproject in het European Solidarity Corps?

Op onze vraag bevestigde het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken dat:

 
Het lijkt erop dat de activiteiten van de vrijwilligers van het European Solidarity Corps (overeenkomst die de activiteit kadert, taken die moeten worden uitgevoerd, verwachte leerresultaten), net zoals de activiteiten die worden uitgevoerd in de vorm van stages of jobs, kunnen worden beschouwd als professionele of studiereizen en dus onder de essentiële reizen kunnen vallen van bijlage 2 van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020. 


Het betekent dat zowel Vlaamse als buitenlandse deelnemers aan individuele vrijwilligersprojecten van het European Solidarity Corps de noodzakelijke internationale reizen kunnen maken om hun vrijwilligerswerk in het gastland te starten of om na het beëindigen van hun vrijwilligerswerk terug te keren naar hun thuisland. Alle andere reizen worden nog steeds als niet-essentieel beschouwd.


Dit heeft wel gevolgen voor de vrijwilligers in lopende vrijwilligersprojecten van het European Solidarity Corps:

 • Buitenlandse vrijwilligers die al actief zijn in hun gastproject in België kunnen wel naar hun thuisland terugkeren, maar kunnen tot 1 april België niet binnenkomen.
 • Vlaamse vrijwilligers die reeds actief zijn in hun gastproject in het buitenland, kunnen wel naar België terugkeren, maar kunnen tot 1 april België niet verlaten.

Vrijwilligers in lopende projecten dienen zich bewust te zijn van deze consequenties, indien zij plannen om internationale verplaatsingen te doen en de keuze maken om eventueel tussentijds naar hun thuisland of naar België terug te keren.

Evenzeer dienen alle andere geldende maatregelen,  ingesteld sinds 27 januari 2021, moeten nageleefd worden:

 • Voor alle internationale reizen van en naar België, zowel voor Vlaamse als voor buitenlandse vrijwilligers, geldt dat een verklaring op eer moet worden ingevuld op het daarvoor beschikbare formulier. Het formulier is online in te vullen of op papier te downloaden op: www.info-coronavirus.be. Duid op het formulier de internationale verplaatsing in het kader van het European Solidarity Corps-project best aan als professionele reis.
 • Als je dat wil, kan je bij JINT ook een attest van deelname aan het European Solidarity Corps aanvragen.
 • Ook de vrijwilligersovereenkomst kan de verklaring op eer, verder ondersteunen.

Daarnaast blijven alle bestaande regels gelden inzake testen en quarantaine voor inkomende reizigers:

 • Het invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier, minder dan 48 uur voor aankomst in België. Op basis van de informatie in het formulier kunnen reizigers per sms gecontacteerd worden met verdere informatie wat te doen.
 • Voor niet-ingezetenen in België: bewijs van een negatieve PCR-test 72 uur voor aanvang van de reis.

Deze regeling is een Belgische beslissing. Ze sluit niet uit dat in andere landen striktere reisbeperkingen gelden. Voor je een reis plant, raadpleeg je daarvoor best altijd de website van Buitenlandse Zaken.

Voor specifieke vragen over goedgekeurde projecten kan je steeds contact opnemen met de JINT-stafmedewerkers:

 • Barbara Cleynen: barbara.cleynen [at] jint.be
 • Lian Verberckt: lian.verberckt [at] jint.be
 • Mandy Trappeniers: mandy.trappeniers [at] jint.be
 • Marjolein Vandenbroucke: marjolein.vandenbroucke [at] jint.be
 • Yunus Denizli: yunus.denizli [at] jint.be

Update 7 januari

Samen met de Europese Commissie en de verschillende overheden houden we de meest recente berichtgeving in verband met het coronavirus nauwlettend in de gaten. We zijn ons ervan bewust dat geplande projecten mogelijk (deels) virtueel, uitgesteld of geannuleerd moeten worden.

Voor vrijwilligerswerk hebben we 9 verschillende scenario’s uitgewerkt, in dit document.

European Solidarity Corps-vrijwilligers die België binnenkomen of terugkeren naar België moeten beschikken over een negatieve coronatest voor ze vertrekken naar België. De test moet ook voldoen aan de criteria, zoals beschreven op de website van het crisiscentrum.
De vrijwilligers moeten ook het Passagier Lokalisatie Formulier ingevuld en ingediend hebben volgens de regels. Dat document bestaat in het Nederlands, Frans, Duits en Engels op de website diplomatie.be. Er is geen verschillend document voor Belgen of anderen.
Ze moeten beide documenten op zak hebben vanaf het vertrek in eigen land, om ze op elk moment te kunnen tonen. Tot slot moeten ze na terugkeer 7 dagen in quarantaine blijven.

Als er coronatesten afgenomen moeten worden die betalend zijn voor vrijwilligers, neem je best contact op met een JINT-stafmedewerker.

Update 15 december

Tot 15 januari zijn de jeugdwerkregels nog van kracht en blijft de informatie hieronder van toepassing. 

Update 2 November

Op 27 oktober nam de federale regering opnieuw strengere maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Meer bepaald werd een verbod ingesteld voor groepsactiviteiten met overnachting van jongeren ouder dan 12 jaar. Deze maatregel geldt voor onbepaalde tijd, tot hij herroepen wordt.

Voor de projecten uit Erasmus+ of het European Solidarity Corps betekent dit dat internationale projecten in groep momenteel niet mogen doorgaan. Heel wat projecten namen eerder al zelf de beslissing om hun internationale uitwisseling of vorming uit te stellen. Vrijwilligers schakelden over op telewerk of kozen er voor om hun activiteiten tijdelijk te onderbreken.

We zetten de mogelijkheden nog eens op een rijtje:

 • Het project uitstellen tot betere tijden: Alle projecten goedgekeurd in 2020 kregen een overeenkomst waarbij de projectperiode maximaal werd uitgebreid. Dat zal ook het geval zijn voor de projecten goedgekeurd onder de deadlines van oktober.
 • Het project deels vervangen door telewerk indien mogelijk (in geval van vrijwilligerswerk), of gebruik maken van “virtual mobility”-activiteiten. Hoe dergelijke activiteiten gefinancierd kunnen worden in het programma kom je te weten bij de stafmedewerkers van JINT die je project begeleiden.

Wat met de financiering van mijn project onder Erasmus+ en het European Solidarity Corps?

 • De toezegde subsidie blijft geldig, zolang de subsidie-overeenkomst loopt. Deze werd maximaal verlengd voor alle projecten die in 2020 werden of nog zullen worden goedgekeurd.
 • Als je project wijzigt (bijvoorbeeld het aantal partnerorganisaties of aantal deelnemers) of als je activiteiten online wil starten of laten doorgaan, informeer JINT daar dan over. Dat kan aanleiding geven tot een aanpassing van je subsidie-overeenkomst. Voor “blended/virtual mobility” gelden ook aangepaste financieringsregels.
 • Maak geen onkosten en doe geen uitgaven zolang niet zeker is dat je project ook effectief zal plaatsvinden. Zo vermijd je dat je achteraf moet vaststellen dat sommige uitgaven niet in aanmerking komen voor de berekening van de subsidie.
 • Voor gevallen van ‘force majeure’ (overmacht) kunnen gemaakte en onvermijdbare onkosten terugbetaald worden. Dit geldt wanneer je onkosten hebt gemaakt in de voorbereidingsperiode van je project en er op dat moment nog geen reisbeperkingen of andere belemmeringen waren die het project onmogelijk maakten. Overmacht ontstaat als er nadien nieuwe restricties worden ingevoerd (bijv. nieuwe reisbeperkingen, nieuwe maatregelen in het gastland of in België, een land/regio wijzigt van kleurcode, e.d.) die onvermijdelijk resulteren in het stopzetten van het project of de voorbereiding ervan.
 • Andere mogelijke gevallen van overmacht kunnen zijn: het annuleren van deelname aan het project door partnerorganisaties uit andere landen als gevolg van het coronavirus; of het annuleren van deelname door eigen deelnemers als gevolg van het coronavirus.

Wie vragen heeft over internationale verplaatsingen checkt best de website van de FOD Buitenlandse Zaken.