Privacy

PRIVACY VERKLARING VAN JINT VZW in het kader van de EU Verordeningen ter Bescherming van Persoonsgegevens (EU Verordening 2016/679 en EU Verordening 2018/1725).

JINT hecht veel belang aan de privacy van iedereen waarmee en waarvoor ze haar werking opzet. JINT voert een beleid inzake bescherming van persoonsgegevens, dat voldoet aan de voorwaarden van de  Europese Verordeningen 679/2016 en 2018/1725. Deze Privacy Verklaring heeft tot doel om het publiek te informeren over de wijze waarop JINT dit realiseert. Het Bestuur van JINT heeft deze in haar vergadering van 13 september 2023 goedgekeurd.


Waarom en van wie worden persoonsgegevens verzameld en bijgehouden?

JINT houdt persoonsgegevens bij in functie van de doelstellingen van haar werking en de realisatie van haar missie: jongeren en jeugdorganisaties stimuleren en ondersteunen bij hun internationale samenwerking en uitwisseling. Lees meer over de missie en visie van JINT. 

JINT houdt persoonsgegevens bij van:

 • Individuele gebruikers van de dienstverlening van JINT: informatievragers, subsidieaanvragers, deelnemers aan programma’s en activiteiten
 • Externe medewerkers (assessoren, trainers, bestuurders, vrijwilligers)
 • Verantwoordelijken van organisaties op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau

JINT houdt geen persoonsgegevens bij van jongeren jonger dan 13 jaar.

Persoonsgegevens worden enkel verkregen doordat de betrokken persoon de gegevens zelf ter beschikking stelt van JINT. JINT houdt geen persoonsgegevens bij die door een derde ter beschikking worden gesteld, tenzij het gegarandeerd en duidelijk is dat personen hun gegevens vrijwillig en zelf aan die derde hebben doorgegeven of dat dat gebeurt in functie van een contractuele toezegging van een projectsubsidie in het kader van de Europese programma’s Erasmus+ en European Solidarity Corps of van het Bel’J-programma.

JINT verkrijgt persoonsgegevens via verschillende communicatiekanalen onder de benamingen JINT, Go Strange, Erasmus+ Jeugd, European Solidarity Corps, Bel'J, SALTO Resource Centre, Workvivo 'Europe goes local'.

JINT vraagt naar die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om jongeren, jeugdwerkers en alle geïnteresseerden ...

 • op een kwalitatieve en afdoende wijze te informeren
 • te laten deelnemen aan programma’s en activiteiten of die te subsidiëren
 • te laten bijdragen aan de werking van JINT in bestuursorganen, werkgroepen of overlegplatforms
 • te betrekken in netwerking en praktijkuitwisseling tussen personen en organisaties
 • te bevragen in functie van evaluatie en kwaliteitszorg van de werking van JINT
 • te bevragen in functie van onderzoek door of in opdracht van JINT over aspecten van internationale samenwerking en uitwisseling

Dat alles steeds en enkel om de JINT-doelstellingen en –missie te realiseren.

Welke gegevens houdt JINT bij?

JINT houdt enkel noodzakelijke contactgegevens bij: naam, adres, emailadres, telefoonnummer.

Om de werking van JINT degelijk te kunnen aansturen, vraagt JINT soms ook naar volgende bijkomende informatie: leeftijd, gender (M/V/X), nationaliteit, status (studerend, werkend, werkzoekend ...), eventueel de rol/verantwoordelijkheid/functie binnen een organisatie

Bij deelname aan JINT-activiteiten in binnen- en buitenland worden nog andere gegevens gevraagd: gegevens noodzakelijk om de nodige verzekeringen te kunnen afsluiten (bv. rechthebbende personen bij ongeval), reistickets te boeken, andere wettelijke verplichtingen te vervullen (bv. visa-aanvragen).

In geen enkel geval vraagt JINT naar 'gevoelige' persoonsgegevens (bijvoorbeeld) over religie, politieke overtuiging, seksuele geaardheid, afkomst ... 

Bij foto- en/of filmopnames op activiteiten door JINT (mee) georganiseerd of waarop JINT zichtbaar aanwezig is, wordt aan de deelnemers telkens schriftelijke toestemming gevraagd om foto’s of opnames te maken én om die te kunnen gebruiken in publicaties en communicatietools van JINT.

Sollicitanten voor openstaande vacatures bij JINT wordt gevraagd alle nodige gegevens ter beschikking te stellen die moeten toelaten om op transparante wijze na te gaan en te beslissen of kandidaten geschikt zijn voor de functie. JINT hanteert daarvoor een eigen sollicitatieformulier, waar bijkomend gevraagd wordt naar: eerdere werkervaringen, eerdere en lopende engagementen en vrijwilligerswerk, gevolgde opleidingen en vormingen, verschillende competenties waaronder talenkennis.

Beveiliging

Gegevens worden bijgehouden in een beveiligde IT-omgeving (server en databases) waartoe enkel JINT-medewerkers toegang hebben. Een interne IT-policy (o.a. voor paswoorden) ondersteunt die veilige omgeving. Persoonsgegevens worden niet opgeslagen op mobiele dragers (tablet, GSM, USB-stick), tenzij noodzakelijk voor de organisatie van en dan enkel voor de duur van de activiteiten. Nadien worden zij verwijderd van die dragers.

Alle JINT-medewerkers ondertekenden een ethische code waarin zij zich engageren om de privacy van het JINT-publiek en de regels van de Europese Verordening te respecteren. In het kader van de organisatie van activiteiten kunnen persoonsgegevens van deelnemers ook doorgegeven worden aan externe medewerkers (trainers, begeleiders, assessoren ...). In de freelance- of vrijwilligersovereenkomsten of contracten van tijdelijke en externe medewerkers wordt eveneens het respect voor privacy en de regels van de Europese Verordening opgenomen als een van de contractuele verplichtingen.

Gegevens worden maximum 10 jaar bijgehouden. Uitzondering zijn de cv’s van sollicitanten, die ten laatste 1 jaar na afloop van de sollicitatieprocedure worden verwijderd. Indien een wervingsreserve wordt aangelegd, worden gegevens bijgehouden voor de duur van die wervingsreserve, zoals bepaald door het Bestuur.

Persoonsgegevens in het kader van Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps

Als Nationaal Agentschap in Vlaanderen voor de Europese programma’s Erasmus+ Jeugd  en European Solidarity Corps, kent JINT subsidies toe aan diverse Europese jongerenprojecten. Projectorganisatoren van  projecten onder de programma’s  Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps wordt gevraagd om gegevens over hun organisatie, partnerorganisaties, begeleiders en deelnemers te verzamelen en in te geven in diverse databases: 

 • de projectaanvraag via e-formulieren in EPlusLink
 • gegevens van deelnemers aan projecten in de 'Beneficiaries Module' (enkel indien het project werd goedgekeurd en gerealiseerd)
 • publicatie van projectresultaten via het Erasmus + Project Results Platform (enkel indien het project werd goedgekeurd en gerealiseerd)

De bescherming van die data wordt geregeld door de Europese Verordening 2018/1725. De bescherming van die gegevens  is de  verantwoordelijkheid van de Europese Commissie als zgn verwerkingsverantwoordelijke. JINT heeft toegang tot die gegevens als verwerker. De privacyverklaringen van de Europese Commissie voor die gegevensbestanden kan op deze website worden geraadpleegd.

Individuele rechten

JINT garandeert dat de jongeren, jeugdwerkers en iedereen waarvoor en waarmee ze werkt hun rechten ten volle kunnen uitoefenen binnen het kader van de privacyregelgeving. 

Het startpunt van de samenwerking met en dienstverlening aan het publiek van JINT is heel vaak de vraag naar informatie. Wie geen informatie meer wil ontvangen via de elektronische nieuwsbrieven van JINT, kan zich uitschrijven via de link in de nieuwsbrief.

Voor andere vragen over persoonsgegevens die JINT bijhoudt, hun correctheid, het gebruik of de verwijdering ervan kan je JINT contacteren via privacy [at] jint.be.

Brussel, 13/9/2023