JINT neemt deel aan overleg

JINT organiseert niet alleen zelf verschillende overlegplatforms, maar is ook stevig ingebed in verschillende netwerken in Vlaanderen én in het buitenland.


 

In Vlaanderen:

Werkgroep Europa (Vlaamse Jeugdraad)

De werkgroep Europa ondersteunt het beleids- en advieswerk van de Vlaamse Jeugdraad. De werkgroep volgt de laatste beleidsontwikkelingen op Europees vlak en verspreidt de standpunten van de Vlaamse Jeugdraad in Europa.


Commissie Jeugdwerk (De Ambrassade)

De Commissie Jeugdwerk vertegenwoordigt alle gesubsidieerde jeugdwerkorganisaties. Het is een ontmoetingsplek voor jeugdorganisaties, een inhoudelijk sturend orgaan voor alles wat te maken heeft met de jeugdsector en de ondersteuning die De Ambrassade biedt aan de jeugdsector. De Commissie Jeugdwerk formuleert en bepleit standpunten en adviezen over jeugdsectorgerelateerde thema’s ter advies aan de Vlaamse Jeugdraad.


Commissie Jeugdinformatie (De Ambrassade)

De Commissie Jeugdinformatie is de plek waar het jeugdinformatiebeleid wordt uitgebouwd en opgevolgd. Ze is breed samengesteld (jeugdinformatieorganisaties, experten, verschillende jeugdinformatieactoren) en bouwt mee aan de regiefunctie van De Ambrassade op het vlak van jeugdinformatie. De jeugdinformatiespelers geven onder meer via de Commissie Jeugdinformatie mee vorm aan de doelstellingen van De Ambrassade vanuit hun blik op het jeugdinformatiebeleid.


De werkgroep diversiteitsbeleid

De werkgroep diversiteitsbeleid (gestuurd vanuit de Commissie Jeugdwerk) heeft als doel het ontwikkelen van een toekomstvisie van het jeugdwerk op haar positie in de steeds diverser wordende samenleving. Deze toekomstvisie inspireert Vlaams erkende jeugdorganisaties om nu en blijvend in de praktijk aan de slag te gaan met diversiteit in de samenleving. Bovendien stimuleert deze toekomstvisie beleidsmakers op lokaal en Vlaams niveau om mee de randvoorwaarden te creëren om vanuit jeugdwerk in te kunnen spelen op de steeds diverser wordende samenleving.


Nationale Werkgroep (NWG) gestructureerde dialoog

De gestructureerde dialoog speelt zich af tussen jongeren en de instellingen van de Europese Unie. Het vormt een onderdeel van de EU-jeugdstrategie 2010-2018 en dient als een forum voor een continue gezamenlijke reflectie over de prioriteiten van die strategie. Onder elk trio EU-Voorzitterschap wordt een thematische prioriteit gekozen, waar er 18 maanden in elke lidstaat rond gewerkt wordt, aan de hand van vragenlijsten over het thema, te gebruiken bij consultaties en gesprekken met experten (in Vlaanderen wordt dat door het project van de Europinion/ jongerenambassadeurs gedragen).

JINT speelt als Nationaal Agentschap een actieve rol in de voorbereidings- en operationele fase van de gestructureerde dialoog in Vlaanderen, door actief bij te dragen aan de Nationale Werkgroep voor de gestructureerde dialoog, samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media en met de Vlaamse Jeugdraad / De Ambrassade. De NWG coördineert het proces van de implementatie van de gestructureerde dialoog in Vlaanderen.


Internationaal:

SALTO-netwerk

Bespreking van concrete acties en interne samenwerking tussen de verschillende SALTO Youth Resource-Centres. Zij ondersteunen organisaties en jeugdwerkers op Europees vlak bij het opzetten van een internationaal project.

Elk SALTO centre is gespecialiseerd in een bepaald thema of doelgroep.

 


Eurodesk netwerk

Eurodesk is een netwerk van informatiediensten die informatie over Europa (beleid en mobiliteit) aan jongeren verstrekken. Eurodesk is ook verantwoordelijk voor de uitbouw van de Europese jongerensite. JINT zorgt ervoor dat de informatie over Vlaanderen op beide sites en in de databank up-to-date blijft.


Youth in Action agentschappen

Het netwerk van Nationale Agentschappen voor het EU-programma Erasmus+: Youth in Action is een samenwerking tussen de verschillende Nationale Agentschappen in Europa over een gezamenlijke strategie en visie.


RAY netwerk

Sinds 2011 neemt JINT deel aan RAY, een Europees onderzoeksnetwerk van 30 Nationale Agentschappen en hun onderzoekspartners (voor Vlaanderen is dit Howest). RAY onderzoekt welke effecten en impact Youth in Action-projecten hebben op deelnemers, begeleiders en hun organisaties. Dit aan de hand van zowel kwantitatief (online surveys) als kwalitatief onderzoek (diepte interviews, focusgroepen).

Meer info over de onderzoeksresultaten van RAY vind je in onze JINT infotheek.